С решение №754-Е/26.10.2016г. Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер 1 169 684лв, разпределени в 1 169 684 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от Софарма имоти АДСИЦ, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 18 087 245лв на 19 256 929лв, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.