„Софарма имоти“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2015 год. на 17.10.2016 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 30.06.2016 год. Съгласно Приложение № 27 към Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки; и чрез обслужващата банка на Дружеството – „Райфайзенбанк“ ЕАД, за лицата с лични сметки. Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент за 2015 год. е в размер на 5 374 202,94 (пет милиона триста седемдесет и четири хиляди двеста и два лева и деветдесет и четири стотинки) лева.
Дружеството призовава своите акционери, които нямат клиентски сметки при инвестиционни посредници, да се явят във всеки клон на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, за да получат дивидента си за 2015 г. срещу представяне на документ за самоличност.