Годишен финансов отчет за 2018 г.

Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2018 г.

Icon
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент No 596/2014
Icon
Допълнителна информация по чл. 33
Icon
Пояснителни бележки
Icon
Форми на КФН
Icon
Тримесечен финансов отчет
Icon
Вътрешна информация по чл.9
Icon
Доклад за дейността
Icon
Декларации по чл. 100 о
Icon
Допълнителна информация по чл.41

  Междинен финансов отчет за III-ро тримесечие на 2018 г.

  Icon
  Финансов отчет по МСС
  Icon
  Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  Icon
  Междинен доклад за дейността приключващ на 30.09.2018
  Icon
  Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  Icon
  Допълнителна информация, съгласно чл.41, ал.1, т.7 от Наредба № 2
  Icon
  Форми на КФН
  Icon
  Приложения към финансовия отчет
  Icon
  Вътрешна информация, съгласно Приложение 9 от Наредба № 2
  Icon
  Допълнителна информация, съгласно чл. 33, ал. 1 т.7 от Наредба No 2

    

   Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2018 г.

   Icon
   Финансов отчет по МСС
   Icon
   Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
   Icon
   Допълнителна информация, съгласно чл.41, ал.1, т.7 от Наредба № 2
   Icon
   Приложения към финансовия отчет;
   Icon
   Форми на КФН
   Icon
   Вътрешна информация, съгласно Приложение 9 от Наредба № 2
   Icon
   Междинен доклад за дейността за първото шестмесечие на 2018 година
   Icon
   Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
   Icon
   Допълнителна информация, съгласно чл. 33, ал. 1 т.7 от Наредба No 2

    Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2018 г.

    Icon
    Счетоводен баланс
    Icon
    Финансов отчет по МСС
    Icon
    Приложения към финансовия отчет;
    Icon
    Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
    Icon
    Допълнителна информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от "Наредба No 2
    Icon
    Междинен доклад за дейността
    Icon
    Вътрешна информация, съгласно Приложение No 9 от Наредба No 2
    Icon
    Допълнителна информация, съгласно чл. 33, ал. 1 т.6 от Наредба No 2
    Icon
    Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба;