Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2018 г.

Icon
Финансов отчет по МСС
Icon
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
Icon
Допълнителна информация, съгласно чл.41, ал.1, т.7 от Наредба № 2
Icon
Приложения към финансовия отчет;
Icon
Форми на КФН
Icon
Вътрешна информация, съгласно Приложение 9 от Наредба № 2
Icon
Междинен доклад за дейността за първото шестмесечие на 2018 година
Icon
Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Icon
Допълнителна информация, съгласно чл. 33, ал. 1 т.7 от Наредба No 2

  Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2018 г.

  Icon
  Счетоводен баланс
  Icon
  Финансов отчет по МСС
  Icon
  Приложения към финансовия отчет;
  Icon
  Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  Icon
  Допълнителна информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от "Наредба No 2
  Icon
  Междинен доклад за дейността
  Icon
  Вътрешна информация, съгласно Приложение No 9 от Наредба No 2
  Icon
  Допълнителна информация, съгласно чл. 33, ал. 1 т.6 от Наредба No 2
  Icon
  Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба;