Междинен финансов отчет за III-ро тримесечие на 2018 г.

Icon
Финансов отчет по МСС
Icon
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
Icon
Междинен доклад за дейността приключващ на 30.09.2018
Icon
Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Icon
Допълнителна информация, съгласно чл.41, ал.1, т.7 от Наредба № 2
Icon
Форми на КФН
Icon
Приложения към финансовия отчет
Icon
Вътрешна информация, съгласно Приложение 9 от Наредба № 2
Icon
Допълнителна информация, съгласно чл. 33, ал. 1 т.7 от Наредба No 2

   

  Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2018 г.

  Icon
  Финансов отчет по МСС
  Icon
  Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  Icon
  Допълнителна информация, съгласно чл.41, ал.1, т.7 от Наредба № 2
  Icon
  Приложения към финансовия отчет;
  Icon
  Форми на КФН
  Icon
  Вътрешна информация, съгласно Приложение 9 от Наредба № 2
  Icon
  Междинен доклад за дейността за първото шестмесечие на 2018 година
  Icon
  Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  Icon
  Допълнителна информация, съгласно чл. 33, ал. 1 т.7 от Наредба No 2

   Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2018 г.

   Icon
   Счетоводен баланс
   Icon
   Финансов отчет по МСС
   Icon
   Приложения към финансовия отчет;
   Icon
   Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
   Icon
   Допълнителна информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от "Наредба No 2
   Icon
   Междинен доклад за дейността
   Icon
   Вътрешна информация, съгласно Приложение No 9 от Наредба No 2
   Icon
   Допълнителна информация, съгласно чл. 33, ал. 1 т.6 от Наредба No 2
   Icon
   Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба;