Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2019 г.

Icon
Допълнителна информация по чл.41, ал.1, т.7 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
Icon
Допълнителна информация по чл.41, ал.1, т.7 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
Icon
Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
Icon
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
Icon
КФН форми
Icon
Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Icon
Междинен финансов отчет
Icon
Доклад за дейността
Icon
Приложение към МФО