Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, което да се проведе на 16.06.2016 год. от 13:00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев” № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 3, Зала-1-А3, а при липса на кворум на тази дата – на 01.07.2016 год. на същото място, при същия начален час. Поканата е вписана в ТР под №20160428165219.

Материалите за ОСА са представени на КФН, БФБ, Обществеността и на сайта на дружеството.