Уведомяваме Ви, че увеличението на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ съгласно решение на Съвета на директорите от 22.04.2016 година и Съобщение за публично предлагане на акции, обявено в Търговския регистър под номер 20160801122347 от 01.08.2016 год., и публикувано във вестник „24 часа“ и „Капитал дейли“ от 29.07.2016 год., приключи успешно. Подписката започна на 17.08.2016 год. и приключи на 27.09.2016 год. с изтичането на предвидения краен срок, като 1 169 684 нови акции бяха записани и емисионната им стойност в общ размер на 5 497 514,80 лева беше изцяло внесена по набирателната сметка на Дружеството, открита в РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД. Дружеството ще предприеме необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър при Агенцията за вписванията и за регистрация на новата емисия в Централен депозитар АД и БФБ-София АД.