Съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Ви уведомяваме, че с решение на Съвета на Директорите на „Софарма имоти“ АДСИЦ, взето на 1.08.2016г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Иванка Атанасова Панова и се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на длъжност Директор за връзки с инвеститорите лицето Петя Николова Петкова, считано от 1 август 2016г. с данни за контакт:
Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 20;
Тел.: + 359 2 4250 125 Факс: + 359 2 4250 131
Е-поща: ppetkova@businesstowers.bg