В съответствие с чл. 115в, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Ви уведомяване за решението на Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ, проведено на 16.06.2016 г. относно вида и размера на дивидента и условията и реда за неговото изплащане: Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 5 374 202,94 лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2971 лв. На основание чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез обслужващата банка (банката-депозитар) на Дружеството – „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2016 г.