На основание чл. 117, ал.2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 27, ал.5 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, Ви уведомяваме, че на 16.06.2016год. се проведередовно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ. Общото събрание на акционерите прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 год., Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 год.,Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год., одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 год., Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 год. и Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015г. Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 5 374 202,94лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2971 лв. На основание чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез обслужващата банка (банката-депозитар) на Дружеството – „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2016 г. Общото събрание освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год. Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2016 год. Общото събрание на акционерите прие изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството,а именно: „Капиталът на Дружеството е в размер на 18 087 245 (осемнадесет милиона осемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и пет) лева, разпределен на 18 087 245 (осемнадесет милиона осемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка“; Прие изменение в чл. 43, ал. 1 от Устава на Дружеството, а именно: „Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 90 000 000 (деветдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на Устава относно това овластяване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията“. Общото събрание на акционерите, на основание чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 5.2 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директоритена „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ,при спазване на чл. 60 от Устава на Дружеството, реши да бъде изплатено допълнително променливо възнаграждение на Изпълнителния директор на Дружеството в размер на1 % от финансовия резултат за 2015 г., определен съгласно изискванията на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел съгласно приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Общото събрание одобри изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделкa за отдаване на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и овласти Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК. Общото събрание на акционерите избра „АФА” ООД, гр. София за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.