„Софарма имоти” АДСИЦ  на основание чл.92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 850 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции както съществуващите акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 6,50 лева всяка, съгласно решението за увеличаване на капитала от 20 103 965 лева до 20 953 965 лева, прието от Съвета на директорите на Дружеството на 11.05.2018 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 677 – E от 09.07.2018 г.

Изтеглете документа