Във връзка с решение на Съвета на директорите от 14.07.2017 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно: публикации във в. 24 Часа от 24.08.2017 г. и в. Капитал Daily от 24.08.2017 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента от 25.08.2017 г., и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник от 24.08.2017 г., относно увеличаването на капитала на Софарма имоти АДСИЦ, с нареждане на Директора по търговия, на основание чл. 32, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, БФБ-София АД допуска до търговия следната емисия права:

– Брой акции преди увеличението: 19 256 929;
– Брой издадени права: 19 256 929;
– Брой акции, предложени за записване: 850 000;
– Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;
– Емисионна стойност на акциите: 6.50 лв.;
– Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 22,655/1;
– Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 22,655;
– Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 425 000 бр. нови акции;
– Борсов код на издадените права: 6S6C;
– ISIN код на издадените права: BG4000010174;
– Начална дата за търговия на правата на борсата: 13.09.2017 г.;
– Крайна дата за търговия на правата на борсата: 26.09.2017 г.;
– Начална дата за прехвърляне на правата: 13.09.2017 г.;
– Крайна дата за прехвърляне на правата: 28.09.2017 г.;
– Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 05.10.2017 г.;
– Начална дата за записване на акции от увеличението: 13.09.2017 г.;
– Крайна дата за записване на акции от увеличението: 20.10.2017 г.;
– Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП София Интернешънъл Секюритиз АД;
– Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД;
– Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 01.09.2017 г. /петък/;
– Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 30.08.2017 г. /сряда/.