Уведомление за приключване на подписка и резултат от публично предлагане на акции при увеличение на капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ