“Софарма имоти” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20190620102035 преизбирането на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години и вписа в Търговския регистър под № 20190620111625  изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

Уведомление за вписване в ТР