Съгласно чл. 100к от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че с Решение № 536-Е от 21.07.2016 г. Комисията за финансов надзор потвърди Проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 1 170 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 4,70 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на “СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството, взето на заседание, проведено на 22.04.2016 г.