На основание на §38 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви информираме, че „Софарма имоти” АДСИЦ има сключен договор със и разкрива периодична и инцидентна информация чрез „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД- www.x3news.com.