Уведомление по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година във връзка със записани права увеличението на капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ на Анна Борисова