индивидуални участници

61.10%

юридически лица

38.90%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ:

Борсов код: 6S6
Код на емисия BG1100031068
Капитал: 20 953 944 лв.
Акции: 20 953 944 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /379 броя/

12 803 372 броя акции – 61.10 %

 

Юридически лица /33 бр./

8 150 572 броя акции – 38.90 %

Акционери над 5% са:

“Телекомплект инвест” АД – 4 306 б98 бр. акции  – 20.55%

“Донев Инвестмънтс Холдинг” АД – 1 675 500 бр. акции  – 8.00%

Венцислав  Стоев     –    5 194 191 бр. акции  – 24,79%

Огнян  Донев             –     5 174 468 бр. акции  – 24.69%

Данните са актуални към 31.03.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БОРИС БОРИСОВ