индивидуални участници

61.32%

юридически лица

38.68%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ:

Борсов код: 6S6
Код на емисия BG1100031068
Капитал: 20 953 944 лв.
Акции: 20 953 944 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /379 броя/

12849267 броя акции – 61.32 %

 

Юридически лица /32 бр./

8104677 броя акции – 38.68 %

Данните са актуални към 05.02.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БОРИС БОРИСОВ