индивидуални участници

61.93%

юридически лица

38.07%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ:

Борсов код: 6S6
Капитал: 20 103 965 лв.
Акции: 20 103 965 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /390 бр./

12 449 818 бр. акции – 61,93%

 

Юридически лица /31 бр./

7 654 147 бр. акции – 38,07%

Данните са актуални към 30.06.2018 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БОРИС БОРИСОВ