юридически лица

58.02%

индивидуални участници

41.98%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ:

Борсов код: SFI
Код на емисия BG1100031068
Капитал: 21 951 320 лв.
Акции: 21 951 320 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /292 броя/

9 214 326 броя акции – 41.98 %

Юридически лица /14 бр./

12 736 994 броя акции – 58.02 %

Акционери с над 5% са:

“Телекомплект инвест” АД – 4 511 692 бр. акции  – 20.55%

„Софарма“ АД  –                   7 318 665 бр. акции  – 33.34%

Венцислав  Стоев     –    5 441 430 бр. акции  – 24,79%

Огнян  Донев             –     1 738 599 бр. акции  – 7.92%

Данните са актуални към 30.06.2022 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БОРИС БОРИСОВ