Новини


На 21.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите

На 21.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Софарма имоти” АДСИЦ. Общото събрание на акционерите  прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с...

Уведомление за увеличаване на капитала

Съветът на директорите на свое заседание от 11.05.2018 год. взе  решение за увеличение на капитала на  “Софарма имоти ” АДСИЦ,  чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК Уведомление Протокол от заседание на Съвета на директорите...

Уведомление относно одитиран ГФО 2017 година

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме, че „Софарма имоти“ АДСИЦ оповести одитиран Годишен финансов отчет за 2017 година. Регулираната информация е представена на КФН и БФБ и е публикувана в екстри...

Уведомление относно промяна в Директора за връзка с инвеститорите

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме, че с решение на Съвета на Директорите на „Софарма имоти“ АДСИЦ, взето на 16.03.2018 г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Лиляна Веселинова Горанова и се назначава  на основание и...