Уведомяваме Ви, че Комисията за финансов надзор с Решение № 871-Е от  11.07.2019 г. потвърди проспект за публично предлагане на емисия в размер на 462 000 /четиристотин шестдесет и две хиляди/ броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6,50 лева всяка, с ISIN код BG1100031068, които ще бъдат издадени от „Софарма имоти“ АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от 07.06.2019 г.

 

 

Уведомление