На основание чл.100т, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 09.07.2019 г. „Софарма имоти“ АДСИЦ сключи анекс към Договор за банков инвестиционен кредит, сключен на 29.07.2014 г. между „Софарма имоти“ АДСИЦ като кредитополучател и „Банка ДСК“ ЕАД като банка-кредитор, по силата на който анекс отпада поръчителството на „Софарма“ АД като обезпечение по него, т.к. Банката е предоставила на „СОФАРМА“ АД, съгласие последното да бъде освободено от отговорност като поръчител по Договора за кредит.

 

 

Уведомление