На основание чл.100т, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 25.04.2019 г. към Договор за банков инвестиционен кредит, сключен на 29.07.2014 г. между „Софарма имоти“ АДСИЦ, като кредитополучател, и „Банка ДСК“ ЕАД, като банка-кредитор, е подписан анекс, по силата на който годишната лихва за редовна главница по кредита ще бъде в размер, формиран от 3М EURIBOR плюс договорена надбавка в размер на 2,308 процентни пункта. Така договореният размер е по-нисък от първоначално предвидения по Договора за кредит.

 

 

Уведомление