СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ

 КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЪБИТИЯ

през 2018 година

 

     събитие срок
Ø Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г. 30.01.2018
Ø Заседание на Съвета на директорите за приемане на годишния финансов отчет. до 15.03.2018
Ø Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2017 г. до 02.04.2018
Ø Представяне на декларации на членовете на СД по чл. 26, ал. 2 от ЗДСИЦ до 30.04.2018
Ø Публикуване на отчет за първото тримесечие на 2018 г. до 30.04.2018
Ø Заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Ø Представяне на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание в Търговския регистър.

Ø Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание пред обществеността, КФН и БФБ.

до 15.05.2018

 

15.05.2018

 

29.05.2018

Ø Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в РОСА до 12.06.2018
Ø Краен срок за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите до 30.06.2018
Ø Обявяване на ГФО за 2016 г. в Търговския регистър до 10.07.2018
Ø Краен срок за представяне на Протокола от редовно годишно общо събрание на акционерите пред обществеността, КФН и БФБ. до 03.07.2018
Ø Публикуване на отчет за шестмесечието на 2018 г. 30.07.2018
Ø Начална дата за изплащане на дивидент* за 2017 г. 30.09.2018
Ø Публикуване на отчет за третото тримесечие на 2018 г. 30.10.2018
Ø Крайна дата за изплащане на дивидента* за 2017 г. чрез съответната банка и инвестиционните посредници.  

31.12.2018

Ø Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г. 30.01.2019

 

Медии, в които Софарма имоти АДСИЦ публикува регулираната информация:

http://www.extri.bg ;http://e-register.fsc.bg

http://www.infostock.bg; http://www.sopharma-imoti.com

*Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.