СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ

КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЪБИТИЯ

през 2024 година

     събитие Краен срок
Ø Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2023 г. 30.01.2024
Ø Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2023 г. 01.04.2024
Ø Представяне на декларации на членовете на СД по чл. 20 от ЗДСИЦДС 01.04.2024
Ø Публикуване на отчет за първо тримесечие на 2024 г. 30.04.2024
Ø Заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Ø Представяне на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание в Търговския регистър.

Ø Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание пред обществеността, КФН,БФБ и ЦД.

20.05.2024

 

20.05.2024

 

30.05.2024

Ø Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в РОСА 14.06.2024
Ø Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите. 30.06.2024
Ø Обявяване на ГФО за 2023 г. в Търговския регистър 30.06.2024
Ø Представяне на Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите пред обществеността, КФН, БФБ и ЦД. 03.07.2024
Ø Публикуване на отчет за второ тримесечие на 2024 г. 30.07.2024
Ø Начална дата за изплащане на дивидент* за 2023 г. 31.12.2024
Ø Публикуване на отчет за трето тримесечие на 2024 г. 30.10.2024
Ø Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2024 г. 30.01.2025
Ø Публикуване на одитиран Годишен отчет за 2024 г. 30.03.2025

*Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.

„Софарма имоти“ АДСИЦ оповестява регулираната информация:

https://www.x3news.com/; https://eis.fsc.bg/

*Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.