начало новини
Уведомление за издаден LEI код на "Софарма имоти" АДСИЦ Печат Е-поща
Петък, 17 Ноември 2017г. 15:38ч.
Изтегли
 
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 30, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗКФН НА ЕМИСИЯ АКЦИИ Печат Е-поща
Понеделник, 13 Ноември 2017г. 13:18ч.

С решение №1429-Е/10.11.2017 г. Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер 847 036 лв, разпределени в 847 036  броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от Софарма имоти АДСИЦ, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 19 256 929 лв. на 20 103 965 лв., в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.

 
Уведомление от Донев Инвестмънтс Холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година Печат Е-поща
Понеделник, 06 Ноември 2017г. 16:47ч.

Изтегли

 
ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2016 г. Печат Е-поща
Петък, 03 Ноември 2017г. 11:10ч.

„Софарма имоти“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2016 год. на 09.11.2017 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 19.06.2017 год. Съгласно Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки; и чрез обслужващата банка на Дружеството – „Райфайзенбанк“ ЕАД, за лицата с лични сметки. Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за разпределяне на  дивидент за 2016 год. е в размер на 5 512 373,45 (пет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста седемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки) лева.

Дружеството призовава своите акционери, които нямат клиентски сметки при инвестиционни посредници, да се явят във всеки клон на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, за да получат дивидента си за 2016 г. срещу представяне на документ за самоличност.

Изтегли

 

 
Уведомление за вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала на "Софарма имоти" АДСИЦ Печат Е-поща
Четвъртък, 02 Ноември 2017г. 13:13ч.
Изтегли
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 33

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация