Новини

На 21.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите

На 21.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Софарма имоти” АДСИЦ. Общото събрание на акционерите  прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с...

повече информация

Уведомление за увеличаване на капитала

Съветът на директорите на свое заседание от 11.05.2018 год. взе  решение за увеличение на капитала на  “Софарма имоти ” АДСИЦ,  чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК Уведомление Протокол от заседание на Съвета на директорите...

повече информация

Уведомление относно промяна в Директора за връзка с инвеститорите

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме, че с решение на Съвета на Директорите на "Софарма имоти" АДСИЦ, взето на 16.03.2018 г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Лиляна Веселинова Горанова и се назначава  на основание и съгласно...

повече информация

Вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 отЗКФН на емисия акции

С решение №1429-Е/10.11.2017 г. Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер 847 036 лв, разпределени в 847 036 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка

повече информация

Изплащане на дивидент за 2016 г.

„Софарма имоти“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2016 год. на 09.11.2017 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 19.06.2017 год. Съгласно Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез...

повече информация

Уведомление за приключване на подписка и резултат от публично предлагане на акции при увеличение на капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Уведомление за приключване на подписка и резултат от публично предлагане на акции при увеличение на капитала на "Софарма имоти"...

повече информация

Уведомление във връзка с решение на Съвета на директорите от 14.07.2017

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 14.07.2017 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно: публикации във в. 24 Часа от 24.08.2017 г. и в. Капитал Daily от 24.08.2017 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента от 25.08.2017...

повече информация