начало новини
Уведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 08-06-2017 Печат Е-поща
Четвъртък, 08 Юни 2017г. 12:15ч.

Уведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Изтегли

 
Уведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 06-06-2017 Печат Е-поща
Вторник, 06 Юни 2017г. 07:50ч.

Уведомление от "Телсо" АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Изтегли

 
Уведомление за ред за изплащане на дивидент на "Софарма имоти" АДСИЦ 05-05-2017 Печат Е-поща
Понеделник, 05 Юни 2017г. 18:50ч.

Уважаеми Дами/Господа, В съответствие с чл. 115в, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме за решението на Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ, проведено на 05.06.2017 г. относно вида и размера на дивидента и условията и реда за неговото изплащане: Общото събрание на акционерите прие предложението на акционера „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 831915121, включено по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ и обявено в Търговския регистър с вписване №20170512123603 по партидата на “Софарма имоти“ АДСИЦ, да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 5 512 373,45 (пет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста седемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2863 лв. На основание чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез обслужващата банка (банката-депозитар) на Дружеството – „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2017 г.

Изтегли

 
Уведомление за допусната техническа грешка в покана за РОСА на „Софарма имоти“ АДСИЦ Печат Е-поща
Петък, 05 Май 2017г. 12:12ч.

Уведомление за допусната техническа грешка в Покана за РОСА на "Софарма имоти" АДСИЦ"

 

 
Уведомление от Телсо АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 - 08.02.2017 г. Печат Е-поща
Сряда, 08 Февруари 2017г. 13:31ч.
Уведомление от Телсо АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 6 от 33

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация