начало информация за компанията
Информация за компанията Печат Е-поща

“Софарма имоти” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
Дружеството е учредено на 20.03.2006 г. и е вписано в търговския регистър с решение № 1 от 24.03.2006 г. по Ф.Д. 3548/2006 на Софийски градски съд за неопределен срок.

С Решение № 347-ДСИЦ на Комисията за финансов надзор (КФН) от 25.05.2006 г. “Софарма имоти” АДСИЦ има лиценз № 25- ДСИЦ/29.05.2006 г. за упражняване на дейността си.
Регистрираният капитал към 31.03.2016 г. в размер на 18 087 245 лв. и е разпределен в 18 087 245 броя безналични поименни акции с номинал 1 лев всяка една от тях.

Получени награди:

  1. През 2008 година наградата на вестник “Дневник 100” за най-добър АДИСЦ;
  2. През 2007 г. награда на Българска Търговска Промишлена Палата за първо място по приходи от продажби.в категорията до 19 500 хил. лв.
 
Настройки на бисквитките
   Политика за защита на личните данни                                Уеб дизайн