начало информация за компанията
Информация за компанията Печат Е-поща

“Софарма имоти” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
Дружеството е учредено на 20.03.2006 г. и е вписано в търговския регистър с решение № 1 от 24.03.2006 г. по Ф.Д. 3548/2006 на Софийски градски съд за неопределен срок.

С Решение № 347-ДСИЦ на Комисията за финансов надзор (КФН) от 25.05.2006 г. “Софарма имоти” АДСИЦ има лиценз № 25- ДСИЦ/29.05.2006 г. за упражняване на дейността си.
Регистрираният капитал към 31.03.2016 г. в размер на 18 087 245 лв. и е разпределен в 18 087 245 броя безналични поименни акции с номинал 1 лев всяка една от тях.

Получени награди:

  1. През 2008 година наградата на вестник “Дневник 100” за най-добър АДИСЦ;
  2. През 2007 г. награда на Българска Търговска Промишлена Палата за първо място по приходи от продажби.в категорията до 19 500 хил. лв.
 

 Sopharma Properties                                                                                                                                                                                                        Dilys Design & Solutions: Уеб дизайн  SEO оптимизация