На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомяваме, че „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ подписа договор за наем на недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД на 01.08.2022 г., съгласно решение по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК на Общото събрание на акционерите, проведено на 16.06.2022 г., при условията и сроковете съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД, одобрен от Общото събрание на акционерите на същото заседание.

Изтеглете документа