Годишен финансов отчет за 2020 г.

Icon
Годишен финансов отчет за 2020 г.
Icon
Приложение към ГФО
Icon
Доклад на одитора 100н, ал.4, т.1 ЗППЦК
Icon
Годишен Доклад за дейността чл.100н, ал.7 и 8 ЗППЦК, чл.32, ал.1 т.2 Наредба № 2/17.09.2003г.
Icon
СПРАВКА по чл. 31, ал. 3 от ЗДСИЦДС за преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС
Icon
Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 ЗППЦК
Icon
Декларация на одитор по чл.100н, ал.4, т.3 ЗППЦК
Icon
Декларация за корпоративно управление чл.100н, ал.7, т.1 и ал.8 ЗППЦК
Icon
Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията чл. 100н, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК, чл. 12, ал. 1 и чл.13 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.
Icon
Информация по Приложение 11 към чл.32, ал.1, т.4 от Наредба № 2/17.09.2003 г.

Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2020 г.

Icon
Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.
Icon
Приложения към Междинен финансов отчет
Icon
Доклад за дейността за 4-то тримесечие на 2020 г.
Icon
Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
Icon
Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
Icon
Допълнителна информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
Icon
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
Icon
Приложение № 9 към чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
Icon
Справки КФН по чл. 32, ал.1, т.7 и чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.

  Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2020 г.

  Icon
  Финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.
  Icon
  Приложения към Междинен финансов отчет
  Icon
  Доклад за дейността за 3-то тримесечие на 2020 г.
  Icon
  Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
  Icon
  Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
  Icon
  Допълнителна информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
  Icon
  Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  Icon
  Приложение № 9 към чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
  Icon
  Справки КФН по чл. 32, ал.1, т.7 и чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.

   Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2020 г.

   Icon
   Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
   Icon
   Финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.
   Icon
   Приложения към Междинен финансов отчет
   Icon
   Доклад за дейността за 2-ро тримесечие на 2020 г.
   Icon
   Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
   Icon
   Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
   Icon
   Допълнителна информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
   Icon
   Приложение № 9 към чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
   Icon
   Справки КФН по чл. 32, ал.1, т.7 и чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.

    Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2020 г.

    Icon
    Финансов отчет за 1-во тримесечие на 2020 г.
    Icon
    Приложение към МФО
    Icon
    Доклад за дейността
    Icon
    Декларация по чл.100о, ал.4
    Icon
    Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.7 от Наредба 2
    Icon
    Допълнителна информация по чл.41, ал.1, т.7 от Наредба 2
    Icon
    Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
    Icon
    Приложение 9 Към чл.33, ал.1, т.3 от Наредба 2
    Icon
    Справки КФН