Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2023 г.

Icon
Финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г.
Icon
Приложения към Междинен финансов отчет
Icon
Доклад за дейността за второ тримесечие на 2023 г.
Icon
Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
Icon
Допълнителна информация по чл. 31, ал. 1-5 от ЗДСИЦДС
Icon
Допълнителна информация по чл. 12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 год.
Icon
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
Icon
Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.
Icon
Справки КФН по чл. 12, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.

  Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2023 г.

  Icon
  Финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.
  Icon
  Приложения към Междинен финансов отчет
  Icon
  Доклад за дейността за първо тримесечие на 2023 г.
  Icon
  Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
  Icon
  Допълнителна информация по чл. 31, ал. 1-5 от ЗДСИЦДС
  Icon
  Допълнителна информация по чл. 12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 год.
  Icon
  Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  Icon
  Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.
  Icon
  Справки КФН по чл. 12, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.