Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2024 г.

Icon
Финансов отчет за първо тримесечие на 2024 г.
Icon
Приложения към Междинен финансов отчет
Icon
Доклад за дейността за първо тримесечие на 2024 г.
Icon
Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
Icon
Допълнителна информация по чл. 31, ал. 1-5 от ЗДСИЦДС
Icon
Допълнителна информация по чл. 12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 год.
Icon
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
Icon
Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.
Icon
Справки КФН по чл. 12, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.