„Софарма имоти” АДСИЦ  на основание чл.92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане  до 535 392 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции както съществуващите акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 5,60 лева всяка, съгласно решението за увеличаване на капитала от 21 415 928 лева до 21 951 320 лева, прието от Съвета на директорите на Дружеството на 17.06.2020 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 545 – Е от 23.07.2020 г.

Изтеглете документа