На основание чл. 100т от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 26.08.2022 г. е получено Уведомление до Съвета на директорите на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от „Софарма“ АД, ЕИК 831902088, по чл. 37, ал. 1 от Наредба № 13 на Комисия за финансов надзор за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, , относно следното:

  1. „СОФАРМА“ АД уведомява, че 24 акционера, притежаващи 469 480 акции от капитала на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, са приели търговото предложение, отправено от „СОФАРМА“ АД, за закупуване на всички акции на останалите акционери на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, регистрирано в Комисията за финансов надзор на 7 юни 2022 год.
  2. След сделката по придобиване на акции на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ в резултат на приемане на търговото предложение, „СОФАРМА“ АД пряко ще притежава 7 788 145 акции от капитала на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, представляващи 35.48% от капитала на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ.

Изтеглете документа