На основание чл. 100т от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 29.07.2022 г. е получено уведомление по чл. 153, ал. 1  и чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК до Съвета на директорите на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от „Софарма“ АД, ЕИК 831902088, придружено с окончателна версия на търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК от „Софарма“ АД за закупуване на 14 632 655 акции (66.66%) от капитала на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на „Софарма имоти“ АДСИЦ.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 154, ал. 1, изр. 3 от ЗППЦК, Ви представяме получената окончателна версия на Търговото предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД на 14 632 655 акции (66.66%) от капитала на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на „Софарма имоти“ АДСИЦ, както и Становището на Съвета на директорите на „Софарма Имоти“ АДСИЦ по чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК по Търговото предложение.

Окончателната версия на Търговото предложение е входирана в деловодството на Дружеството под № SFI-073 от 29.07.2022 г. и е оповестена съобразно чл. 154, ал. 1, изр. 3 от ЗППЦК и чл. 36, ал. 5 от Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, заедно със Становището на Съвета на директорите на „Софарма Имоти“ АДСИЦ по чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК по Търговото предложение, на интернет страницата на „Софарма Имоти“ АДСИЦ, в секция Новини: https://sopharma-imoti.com/novini/.

Приложения:

  1. Търгово предложение – 1 и 2 част;
  2. Становище на Съвета на директорите на „Софарма Имоти“ АДСИЦ по чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК.

Изтеглете документа

Изтеглете документа

Изтеглете документа

Изтеглете документа