Търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от „Софарма“ АД, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Надежда, ул. „Илиенско шосе“ № 16, като акционер, притежаващ пряко 7,318,665 броя акции, представляващи 33.34% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Софарма Имоти“ АДСИЦ, за закупуване на 14,632,655 броя акции, представляващи 66.66% от капитала и гласовете в общото събрание на „Софарма Имоти“ АДСИЦ, от всички останали акционери в „Софарма Имоти“ АДСИЦ и Становище на Съвета на директорите на „Софарма имоти“ АДСИЦ.

Изтеглете документа

Изтеглете документа

Изтеглете документа