Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 4, от Закона за публично предлагане на ценни книжа, “Софарма имоти“ АДСИЦ, Ви уведомява за решението на Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ, проведено на 09.06.2023 г. относно вида и размера на дивидента и условията и реда за неговото изплащане:

Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 3 621 967,80 (три милиона шестстотин двадесет и една хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и осемдесет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

Брутният дивидент на една акция е в размер на 0,165 лева.

Размер на дивидент за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.15675 лв.

На основание чл. 115в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дивидентът ще се изплаща със съдействието на „Централен депозитар“ АД: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез банката-депозитар на Дружеството – „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, за срок до 6 месеца, считано от началната дата за изплащането му, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, а именно – до 31.12.2023 год.

 

Изтеглете документа