Уведомление за проведено извънредно общо събрание на акционерите на “Софарма имоти” АДСИЦ
Изтеглете документа