С Решение № 1072-Е/26.09.2019 г. Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер 461 984 лв., разпределени в 461 984 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка, издадени от „Софарма имоти“ АДСИЦ, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 20 953 944 лв. на 21 415 928 лв., в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа

Изтеглете документа