Уведомяваме Ви, че с Решение № 775-Е/27.10.2020 г. Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер 535 392 /петстотин тридесет и пет хиляди триста деветдесет и два/ броя обикновени, безналични, поименни  акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 /един/ лев всяка, с ISIN код BG1100031068, издадени от „Софарма имоти“ АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 21 415 928 /двадесет и един милиона четиристотин и петнадесет хиляди деветстотин двадесет и осем/ лв. на 21 951 320 /двадесет и един милиона деветстотин петдесет и една хиляди триста и двадесет/ лв., осъществени по реда на чл. 89п, ал.1 от ЗППЦК, в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Изтеглете документа