Уведомление за изплащане на дивидент на Софарма имоти АДСИЦ от 16.10.2020 г.
Изтеглете документа