На основание чл. 100к, ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Софарма имоти“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2022 год. на 14.07.2023 год., съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 23.06.2023год.

Съгласно Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки и чрез обслужващата банка на Дружеството – „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, за лицата с лични сметки.

Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за разпределяне на  дивидент за 2022 год. е в размер на 3 621 967,80 (три милиона шестстотин двадесет и една хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и осемдесет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

Брутният дивидент на една акция е в размер на 0,165 лева.

Размер на дивидент за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.15675 лв.

Брой акции –  21951320;

Номинал: 1.00 лв.

ISIN код: BG1100031068

Изтеглете документа