На Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ, проведено на 20.06.2024 г. се взе решение относно вида и размера на дивидента и условията и реда за неговото изплащане.

 

Изтеглете документа