“Софарма имоти” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20240627160855 преизбирането на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години, считано от 20.06.2024 г.

 

Изтеглете документа