„Софарма имоти“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2023 год. на 16.07.2024 год.

 

Изтеглете документа