Уведомление за проведено Редовно Общо събрание на акционерите на “Софарма имоти” АДСИЦ
Изтеглете документа