Уведомление за проведено Извънредно Общо събрание на акционерите на “Софарма имоти” АДСИЦ
Изтеглете документа