Съветът на директорите на свое заседание от 17.06.2020 год. взе  решение за увеличение на капитала на  „Софарма имоти “ АДСИЦ,  чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК

Уведомление

Протокол от заседание на Съвета на директорите