Потвърден Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Уведомление за потвърден проспект