“Софарма имоти” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20201001140641 увеличението на капитала

Уведомление за вписване в ТР