Уведомление за дялово участие от Огнян Донев за сделка-разпореждане с акции от капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ, с която Огнян Донев намалява участието си в капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ под 5% до 4,996%